TEC Environments
English עברית Arabic

מודל פדגוגי חדשני לקורס אקדמי מקוון במלואו: חקר עמדות סטודנטים: שינויים

עדכון אחרון לפני 1407 ימים על ידי סיגל מאירי

שפה: עברית

מחקרים עכשוויים מצביעים על מודל הלמידה המשולבת (Blended Learning) המשלב רכיבים של למידה פנים-אל פנים עם למידה מקוונת, כעל המודל האופטימאלי ללמידה מקוונת. אף על פי כן, עדיין קיימת עמימות רבה בספרות לגבי אופן יישום המודל הלכה למעשה ולגבי המינון האופטימלי של השימוש ברכיביו השונים בסיטואציות הוראתיות שונות.

ההעדפה הגורפת של הסטודנטים למודל המשולב (Blended Learning) המשלב רכיבים מקוונים ורכיבי פנים-אל פנים, תומכת בממצא בדבר הבעייתיות של למידה מקוונת באופן מלא,  ובדבר הצורך להתאים את המודל ההוראתי לתוכן הנלמד ולמטרות הלמידה.

התלמידים העדיפו רכיבים הוראתיים המכילים אינטראקציה, כגון קבוצות דיון ומטלות עשייה בעלות אופי קונסטרוקטיביסטי.

המחקר מצביע על המשך מגמת ההעדפה של קריאת טקסטים אקדמיים בפורמט מודפס, על פני קריאתם בפורמט דיגיטלי, וזאת בגלל הניווט הקל בספר וזמינותו הגבוהה.

ממצאי המחקר מצביעים על הפוטנציאל של מודל זה ביצירת למידה משמעותית, המתחשבת בבעיות הפדגוגיות הקשורות בלמידה מקוונת, ומסייעת בגישור הפער בין מרצים וסטודנטים, בין סטודנטים לבין עצמם, ובין סטודנטים לחומר הלימוד.

 קישור למקור