TEC Environments
English עברית Arabic

תוצעות עבור "חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי"

תגים

 • Multiculturalism Think Tank

  Multiculturalism Think Tank

   Multiculturalism Think Tank  צוות החשיבה: חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי  אנו שמחים על השתתפותך בצוות החשיבה "חינוך ורב-תרבותיות" המתקיים במכון מופ"ת. במפגשים  אנו דנים במודלים אפשריים לחינוך בסביבה רב-תרבותית, תוך התייחסות לנעשה בשדה החינוך.   כמו כן אנו לומדים תיאוריה ומחקרים בתחום, ומכ...

  תגים: חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי, TEC

  לפני 455 ימים

 • Multiculturalism Forum 2014-15

  Forum Multiculturalism צוות החשיבה: חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי   אנו שמחים על השתתפותך בפורום החשיבה "חינוך ורב-תרבותיות" המתקיים במכון מופ"ת. בפורום החשיבה אנו דנים במודלים אפשריים לחינוך בסביבה רב-תרבותית, תוך התייחסות לנעשה בשדה החינוך.   כמו כן אנו לומדים תיאוריה ומחקרים בתחום, ומ...

  תגים: חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי, TEC

  לפני 895 ימים